25631214 2

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 อ่านรายละเอียด