2565 11 29 001
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมแถลงข่าวโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบรายละเอียดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณาการแถลงข่าวโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่เชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร แสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล และกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

ทั้งนี้ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ (โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 6 แห่ง (จังหวัดยโสธร สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี สตูล หนองคาย และลําปาง) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ 4 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์) และสํานักงานปศุสัตว์ 2 แห่ง (จังหวัดสตูล และนครศรีธรรมราช) และเปิดด่านกักกันสัตว์ จำนวน 20 แห่ง ให้บริการน้ำ ชา กาแฟ ห้องสุขา แก่เกษตรกรและประชาชนฟรี ในส่วนกิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ ได้จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่) นอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัด ทำหมันสุนัข - แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากร เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าและตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ