สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam จำนวน 18,750 ขวด เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 21 -27 กันยายน 2564