25590614 1วันที่ 12 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทรงทอดพระเนตรงานปศุสัตว์ เรื่อง การลดต้นทุนอาหารไก่ไข่โดยใช้วัสดุการเกษตรในพื้นที่  โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ  และนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุัสตว์ ถวายรายงาน และมีนายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ

อ่านรายละเอียด