S 22806564

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงเยี่ยมมูลนิธิ ดิ อาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ และเสด็จทอดพระเนตรบอร์ดประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จและกล่าวรายงานประวัติ และการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายพงศ์พัฒน์ ขัติพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิ The ARK (Animal Rescue Kingdom) ก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดย Mr.Grant M.Waldman เพื่อช่วยเหลือสุนัขและสัตว์ที่บาดเจ็บ ปัจจุบันมีสุนัขในความดูแลประมาณ 400 ตัว และแมว 8 ตัว

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ ได้รับสนองงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการวางแผนออกแบบสถานพักพิงสัตว์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค (The ARK Foundation) เพื่อสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย มีเนื้อที่ก่อสร้าง 5 ไร่ 10 ตารางวา จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 และจะขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล เดือนกรกฎาคม 2562

โดยหลังจากศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลสัตว์สร้างเสร็จแล้ว จะมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยปฎิบัติงาน ซึ่งคาดว่าสามารถช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่พึ่งของสัตว์ด้อยโอกาส และช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจ ให้แนวทางในการช่วยเหลือตัวเองและดูแลสัตว์ในชุมชนได้มากขึ้น

ณ มูลนิธิ ดิ อาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์