25611214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)