altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" หมู่บ้านปิตุคี ตำบลเปียงยาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  อ่านรายละเอียด