altวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ณ  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  หมู่ที่ 3  บ้านเหนือ  ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  อ่านรายละเอียด