2562 01 30 006

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ กำหนดให้วันที่ 22 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย
  2. เป็นศูนย์กลางการหาแนวทางในการพัฒนาโคนมในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดประชุมระดับนานาชาติภายในงาน
  3. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยง และรณรงค์การบริโภคนมของรัฐบาล เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพันธุ์โคนมและศักยภาพการผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
  4. สนับสนุนการเผยแพร่สินค้าดีของจังหวัดสระบุรี ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
  5. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการโคนมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติซึ่งกันและกัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดโคนม การสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการจัดแข่งขันกีฬา

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอด้านวิชาการในการพัฒนาโคนมทั้งระบบ ด้านงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงาน กรมปศุสัตว์มีแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ด้านเกษตรกร ให้มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง (Smart Farmer) มีความเป็นผู้นำ Smart Leader
  2. ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดตั้ง Feed center มีการเลี้ยงโคสาวทดแทน และมีการบริหารจัดการที่ดี
  3. ด้านมาตรฐาน นมมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงงานแปรรูปได้ GMP ทำให้ได้นมที่ได้มาตรฐานสากล
  4. ด้านการตลาด ผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น ส่งเสริมการบริโภคเพิ่มขึ้น และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น นมผง นมอัดเม็ด และชีส โดยการขับเคลื่อนฯ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/royal-menu/4482-2562-10