25620722 1

13 ก.ค.62 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีเสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1 คู่โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอพระราชทานพระวโรกาส นำข้าราชการกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ในวโรกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายสมพงษ์ ศาลาแดง เกษตรกรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป ณ ท่าว่าสุกรี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด