S 1892758

23 ก.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปลูกข้าว เป็นการส่วนพระองค์ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยนายสุทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ผู้แทนปศุสัตว์เขต 2ผู้แทน กพก.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้

 

สำหรับพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูกครั้งนี้คือข้าวพันธุ์ กข 79 โดยทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ดังกล่าวเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าวพันธุ์ กข 79 มีลักษณะเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % เกรดดีได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้าวอมิโลสต่ำ ให้ผลผลิตสูง

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมทูลเกล้าถวายปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับทรงหว่านในแปลงนาสาธิตการเกษตรที่5และทูลเกล้าฯถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยไส้กรอกเวียนนา,แฟรงค์เฟอร์เตอร์,คนักเวิร์ท,โบโลน่า,เพรสแฮมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกร สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน ต่อไป

ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)