altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในปีการศึกษา 2552  อ่านรายละเอียด