altวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๑๐ น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ หมู่ที่ ๖ บ้านปะแแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ได้ถวายรายงานผลการดำเนินโครงการแม่รักลูก (ไก่ไข่) เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน อ่านรายละเอียด