altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์ หมู่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี สพ.ญ โสภิษฐ์ ธัญลักษณากุล (ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9) และ นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จ อ่านรายละเอียด