25630716 1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดอาคารสำนักงานโครงการฯทรงลงพระนามาภิไธยบนตราสัญลักษณ์โครงการเและเสด็จทอดพระเนตรโรงเรือนแพะ โดยมีนายเฉลิมพล บุญเจือ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรฐานฟาร์มที่ดีจาก

  • องค์ประกอบฟาร์ม คือทำเลที่ตั้งดี พื้นที่เหมาะสม มีแผนผังที่ดี มีรั้วรอบขอบชิด โรงเรือนแข็งแรงสะอาด
  • การจัดการฟาร์ม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ แยกคอกสัตว์ตามขนาด อายุ การจัดการอาหาร น้ำสะอาด ภาขนะเพียงพอ มีการบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลอื่นๆ และคู่มือจัดการฟาร์ม
  • การจัดการด้านบุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจำปี
  • การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ มีระบบการป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก การทำลายเชื้อโรค บันทึกเข้าออกฟาร์ม การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ การควบคุมโรค กำจัดสัตว์พาหะ ทำลายซากแพะอย่างเหมาะสม การป้องกันและรักษาโรคโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและเก็บรักษายาเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม
  • สวัสดิภาพสัตว์ สัตว์ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ โรงเรือนสะอาด พื้นที่เหมาะสม
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม มีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและซากสัตว์อย่างเหมาะสม 

อ่านรายละเอียด