57818C47 FE37 444E B843 C4F0BA13DEC0
อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายแพะพันธุ์บอร์เพศเมียจำนวน4ตัวเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
วันที่6กรกฎาคม2565เวลา14.00น.
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายกโดยนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายรายงานผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต (ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก,ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายรายงานผลการร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ2565แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยกรมปศสัตว์ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้องกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ผลการดำเนินงาน
- สนับสนุนไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี แยกเป็น พ่อพันธุ์ จำนวน 14ตัวแม่พันธุ์ จำนวน 70ตัว ผลการดำเนินงาน ผลิตลูกไก่ได้ 1,616 ตัว กระจายพันธุ์สู่เกษตรกร จำนวน 30 รายรวมจำนวน 780 ตัว
- สนับสนุนเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี แยกเป็น พ่อพันธุ์ จำนวน 14ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 7ตัวผลการดำเนินงาน ผลิตลูกไก่ได้ 2,442ตัว กระจายพันธุ์สู่เกษตรกร จำนวน 30ราย รวมจำนวน 1,060ตัว
กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ ผลการดำเนินงาน
- ปัจจุบันในโครงการเกษตรรวมใจ มีจำนวนกระบือทั้งสิ้น จำนวน33ตัวแยกเป็นกระบือพ่อพันธุ์จำนวน5ตัวกระบือแม่พันธุ์จำนวน16 ตัวกระบือสาวจำนวน4ตัวลูกกระบือจำนวน8ตัว
- การให้บริการตามธนาคารโค-กระบือ โรงเรียนทหารการสัตว์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน
274รายส่งคืนลูกกระบือตัวแรกแล้ว จำนวน 115 ตัว แยกเป็นตัวเมีย75ตัวตัวผู้30ตัวครบสัญญา5ปี(มอบกรรมสิทธิ์แล้ว) จำนวน140รายในปีงบประมาณ 2565มอบให้ผู้ขอรับบริการจำนวน3รายนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกพืช (กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์)ผลิตหญ้าตัดสด(หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง1) เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจและสนับสนุนให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ขยายพันธุ์ จำนวน694.8ตัน
นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อม
เกล้าฯถวายแพะพันธุ์บอร์เพศเมีย อายุ 6เดือน จำนวน4ตัวเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายกเพื่อเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรให้มีรายได้หลักหรือเป็นรายได้เสริม ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นพันธุ์สายต่างๆ ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลาง โตเร็ว อัตราการให้เนื้อสูง จำหน่ายได้ราคาดี
ในอนาลดจะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชน และ เกษตรกรที่สนใจจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
 
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่  สลก. / ข่าว ทีมเลขาหน้าห้องอธิบดี

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ