11 07 65 04
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
ในปี 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทาน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทาน บ้านหนองชะลาบ จังหวัดตาก ศูนย์ฯ แห่งนี้ เน้นเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ใหญ่ เช่น แพะพันธุ์ชามี่ และโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ สำหรับพระราชทาน และยังเป็นศูนย์สาธิต ฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ โค รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เมื่อเริ่มโครงการฯ มีแพะพันธุ์ชามี่ทั้งหมด 50 ตัว ซึ่งนำเข้าจากสาธารณรัฐไซปรัส และกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ปัจจุบัน มีแพะพันธุ์ชามี่ รวม 94 ตัว ส่วนการดำเนินงานด้านการจัดการฝูงผสมพันธุ์ แบ่งได้ 5 กลุ่ม เพื่อป้องกันการผสมเลือดชิด และคงสภาพความเป็นฝูงปิดในช่วงระยะเวลา 8-10 ปี มีแพะวัยเจริญพันธุ์ รวม 41 ตัว ตั้งท้อง 9 ตัว ท้องว่าง 32 ตัว ปัจจุบันโครงการฯ สามารถผลิตน้ำนมแพะเพียงพอใช้เลี้ยงลูกแพะที่เกิดในโครงการฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ตรวจคุณภาพน้ำนมแพะ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมแพะ และค่าเฉลี่ยปริมาณเนื้อนมรวมในน้ำนมแพะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ช่วยดูแลด้านการจัดการสุขภาพแพะ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพทั่วไปทุกสัปดาห์ และตรวจประเมินปัญหาสุขภาพ และโรคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ร่วมปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์และแปลงสาธิตโครงการฯ พื้นที่ 103 ไร่ แบ่งเป็น 5 แปลงย่อย อาทิ แปลงหญ้าสำหรับทำเสบียงสัตว์, แปลงหญ้าสาธิต, แปลงหญ้าสำหรับปล่อยแพะแทะเล็ม ในอนาคตมีแผนพัฒนาไปสู่แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นแหล่งกระจายความรู้ด้านอาหารสัตว์แก่ผู้สนใจ และเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชอาหารสัตว์ต่อไป สำหรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ช่วยให้ความรู้เรื่องการแปรรูปน้ำนมและเนยแข็ง ทดลองผลิตเนยแข็งเชดด้า เนยแข็งเกาด้า และฮาลูมีชีสจากนมแพะพันธุ์ชามี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะพันธุ์ชามี่ในอนาคต โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการรีดนมแพะ และพระราชทานชื่อลูกแพะพันธุ์ชามี่ อายุ 3 เดือนครึ่ง เป็นลูกแพะรุ่นแรกที่เกิดจากการผสมเทียมของโครงการฯ เพศผู้ชื่อ "พรประเสริฐ" และเพศเมียชื่อ "พรนำสุข" ปัจจุบันโครงการฯ ได้พัฒนามาตรฐานการเลี้ยง เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ภาพ ธงชัย สาลี กรมปศุสัตว์,สำนักงาน กปร. /ข่าวในพระราชสํานัก

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ