alt วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฉวีวรรณ วิริยะภาค ,นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ,นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์,นายดำริ คำชื่อตรง ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับเสด็จและถวายรายงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  อ่านรายละเอียด