alt เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจรัลธาดา กรรณสูตร พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่บ้าน นางจันจิรา มะลิยัติ 156 หมู่ที่ 2 บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  อ่านรายละเอียด