alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รับเสด็จฯ ที่บูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด