alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมี นายประชุม อินทรโชติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมข้าราชการในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ.โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเนินฮาม จังหวัดชัยนาท  อ่านรายละเอียด