alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการ เกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทรงติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ พื้นที่บ้านทุ่งกระเทียม ตามพระราชดำริ  อ่านรายละเอียด