alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรของ นายแล ขาเหล็ก ใช้วิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด