25570801 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงฟังสรุปผลการดำเนินงานในปี 2556 จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรแห่งนี้           อ่านรายละเอียด