alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย จ.สระแก้ว  อ่านรายละเอียด