alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จ.สระแก้ว โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธนิตย์  เอนกวิทย์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ  อ่านรายละเอียด