25571128 1พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว โดยรถเกี่ยวข้าว ประจำปี 2557 โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการเลี้ยงเป็ดในนาข้าว วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   อ่านรายละเอียด