25571120 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ"สวัสดีปีแพะ 2558" ที่ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57 ซึ่งร้านภูฟ้าผสมผสานร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีมิ่งมงคล ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     อ่านรายละเอียด