25580108 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก    อ่านรายละเอียด