alt วันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทรงสอบถามการเลี้ยงและการจัดการด้านอาหารแพะด้วยความสนพระทัยยิ่ง โดยมีสัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 และนายเศกสรรค์ สวนกูล หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล กราบถวายรายงานผลการดำเนินงาน  อ่านรายละเอียด