alt เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น  จันทร์ศรี  อ่านรายละเอียด