alt เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2553  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะนมบ้านเขาตันหยง  หมู่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   อ่านรายละเอียด