ข่าวพระราชกรณียกิจ / พระบรมราโชวาท

25620403 1

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 19.29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พ.ศ.2562) ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ และโครงการผู้บริโภคมั่นใจ อาหารปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์แนวหน้า เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562, 07.11 น. https://www.naewna.com/local/406190

25550214 1วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง หัวหน้าด่านฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ในเขต 8 และเขต 9 เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม UHT ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อ่านรายละเอียด

alt พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2552 โดย สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวถวายพระพร ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่เพื่อประทานให้ นายอนันต์ เลิศละออรัตน์ เกษตรกร อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  อ่านรายละเอียด

alt พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค. 2551 ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ เพื่อประทานให้ นายระพิน ผลโภชน์ เกษตรกรจังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด

25580713 1เวลา 08.00 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ทรงปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 65 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9 ชนิด     อ่านรายละเอียด

 

หมวดหมู่รอง