การสัมมนา Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ