25620607 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ้ปส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด อ่านรายละเอียด