25620626 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์​สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ​สถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสัตวแพทย์​ศีลธรรม​ วรา​อั​ศว​ปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมสัมมนา​ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อ ให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล​สัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์​ การป้องกันการทารุณกรรม​และการจัดสวัสดิภาพ​สัตว์ และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผู้เข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานพยาบาล​สัตว์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์​ และคณะทำงานตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์ในเขต 3 และเขต 4 จำนวน รวมทั้งสิ้น 200 คน อ่านรายละเอียด