1S 4677650

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยในการประชุมครั้งนี้คณะอนุฯ การผลิต มีเรื่องพิจารณาเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice:GAP) ของสินค้าสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรฐาน GAP โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการนำเสนอเรื่อง การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทางปศุสัตว์ และ สพ.ญ.ณัฎฐามณี พรมใบเงิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำเสนอเรื่อง โครงการส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดได้แก๊สชีวภาพ (Biogas) พร้อมทั้งรับฟังขอเสนอแนะจากคณะอนุฯ การผลิต พร้อมด้วย นายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 น.ส.หทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและสำนักพัฒนาระบบฯ และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2104 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์