dps201912112565

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดการใช้บัตรประจำตัวของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Card  ซึ่งเป็นการใช้งานแทนบัตรที่ทำด้วยกระดาษสีขาว โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี 4.0 ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทนทานใช้การได้นาน โดยนำร่องที่การออกบัตรให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ สังกัดส่วนกลาง รวมถึงสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ผู้ว่าราชการเป็นผู้ดำเนินการ ) และในอนาคตบัตรดังกล่าวจะสามารถตอบรับการทำงานยุค Digital ได้ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆของบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด