25630117 5

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเกษตรกร เรื่อง "การตลาดนำการผลิต การผลิตเพื่อการตลาดที่มั่นคง การผลิตเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด" และ การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง " พัฒนามาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต กับภารกิจของกรมปศุสัตว์ " พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต1 ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ แห่งประเทศไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ และเวทีการประกวดแพะ

 

ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตแพะเนื้อ แพะนม สำกรับการบริโภคภายในประเทศและยังสามารถส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านได้ ดังนั้นการประชุมเสวนาเกษตรกรและสัมมนาวิชการในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันพัฒนาแนวทางการผลิตแพะทั้งระบบงระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกร โดยงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)