pic02

ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30-12:00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานอำนวยการสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสรรหาฯ พร้อม จนท.กลุ่มสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย ร่วมดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าสอบรวม 4 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้

  1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 690 คน เข้าสอบ 614 คน คิดเป็น 88.99%
  2. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 432 คน เข้าสอบ 350 คน คิดเป็น 81.02%
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 391 คน เข้าสอบ 263 คิดเป็น 67.26 %
  4. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน(ชายแดนใต้) 69 คน เข้าสอบ 65 คน คิดเป็น 94.29%

ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ที่ปรึกษาโครงการวิชาการ และคณะจนท.จาก ม.เกษตรศาสตร์เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์