25630128 3

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือและพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....... พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ห้องลีลาวดี 3) ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์

ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย ที่เป็นทรัพยากรพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์สัตว์และความมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเดิมเฉพาะถิ่น หรือที่มีการปรับปรุง ทั้งนี้ ไม่รวมสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ จะกำกับดูแล ทั้งการห้ามนำออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุ์สัตว์พื้นเมือง การห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ การให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับคำขอการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในท้องที่ที่รับผิดชอบก่อนส่งคำขอให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในทางการค้า และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิด มีโทษทั้งจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม