25630206 4

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลงานเพื่อพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง และผู้แทนจากหน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าพิจารณาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ฯ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด