25630224 1

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการ โดยให้รายงานถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2562) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้ให้กองคลัง ดำเนินการ “ลด ปรับ สร้าง” ดังนี้ “ลด”ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน “ปรับ”ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และปรับระยะเวลาในการติดต่อของรับบริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น “สร้าง”ความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ และสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและเข้าใจง่าย อ่านรายละเอียด