25630319 3

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม มีวาระการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา และพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์ช้างป่าฯ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์เสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด