25630427 1

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจ ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตสัตว์ (โคเนื้อ) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จ.ลพบุรี เพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของตลาดและเกษตรกร โดยมีนายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายสมพร โชคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ นายธวัช ไชโย ปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ นายสมพร ดอนไผ่ล้อ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการติดตามครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้ตรวจเยี่ยม มอบหญ้าแห้งและยาฆ่าเชื้อโรค ที่ฟาร์มโคเนื้อ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ "แอลทีฟาร์ม" ของนายวิฑูรย์ วิวัฒนาวุฒิชัย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี และ "ส.ช้างชนะฟาร์ม" ของนายสมทรง ช้างชนะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อีกด้วย อ่านรายละเอียด