25630518 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด