25630526 1

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ในการตรวจติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีได้มีการส่งมอบพันธุ์ไก่และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 30 ราย พร้อมกับรับฟังรายงานและการชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด