25630601 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายบุญญกฤษ ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายจาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการตามคำสั่งฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ อ่านรายละเอียด