25630624 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องเร่งรัดการดำเนินการในการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ซึ่งปัจจุบันมีการส่งมอบแล้ว จำนวน 43,933 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.62 และที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม นี้ จากการติดตามเกษตรกรที่ได้รับมอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตแล้วมีความพึงพอใจมาก ซึ่งผลผลิตที่ได้ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย และยังเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนอีกด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด