25630625 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมปศุสัตว์รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ สร้างการรับรู้ในช่องทางการตลาดวิถีใหม่ ในรูปแบบเฟสบุ๊ค การสร้างกลุ่ม "ปศุสัตว์อยากขาย : Livestock Market : Thailand" เป็นช่องทางการตลาดที่ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกองแผนงาน ผู้แทนกองคอบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด